BAKANLIK

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

KKTC Anayasa’sının 8. maddesi, “Eşitlik Hakkı”nı ve 45. maddesi de “Sağlık Hakkı”nı güvence altına almaktadır. Hal böyle iken sağlık sisteminde yıllardır yaşanan sorunlar ve başarılamayan reformlar nedeniyle sağlığın sunumunda ciddi aksaklıklar meydana gelmiştir. 

Yeni hükümet döneminde Sağlık Bakanlığı’nın hedefi “ülkenin altyapı, mali ve insani kaynaklarını seferber ederek, geliştirerek, kaliteli, eşit, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir sağlık hizmeti üretmek ve sunmaktır.” Bu amaçla aşağıda sıralanan çalışma ve reformların ivedilikle yapılması planlanmıştır. 

1. Sağlık Bakanlığının reorganizasyonu Sağlık Bakanlığı’nda; sağlık politikalarının üretilmesi, kamu ve özelde çağdaş sağlık hizmetlerinin sunumu ve denetlenmesi için ihtiyaç duyulan birimler oluşturulacaktır.

2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi Kamu sağlık merkezleri, alt yapı, insan iş gücü bakımından güçlendirilip, yeterli hale getirilecektir.

3. İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin güçlendirilmesi İkinci Basamak sağlık hizmeti veren mevcut kamu hastaneleri alt yapı, fiziki koşullar ve insan iş gücü bakımından güçlendirilecek ve yeterli hale getirilecektir.

4. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi Üçüncü Basamak sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tam teşekküllü hale getirilmesi, kaliteli asistan eğitimi vermesi ve ihtisas hastanesi konumuna gelebilmesi için çalışmalar hızlandırılacak, eksiklikler tamamlanacaktır.

5. Sağlığın Finansmanı Sağlığın finansmanına önemli katkı sağlayacak olan Genel Sağlık Sigortası’nın yürürlüğe girebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümetin diğer kurumları ile eşgüdüm içerisinde yapılacak çalışmalara hız verilecektir. Devlet bütçesinden sağlık hizmetlerine ayrılan pay arttırılacaktır.

6. Otomasyon Sağlık hizmetlerinin denetlenmesi ve sağlıklı veri toplanması için gerekli olan otomasyon sistemi, ülkedeki tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde hayata geçirilecektir.

7. Mevzuatın Tamamlanması Sürdürülebilir bir sağlık sistemini oluşturmak için yasal çalışmalar süratle tamamlanacaktır. Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası, Döner Sermaye Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Hasta Hakları Yasası hayata geçirilecektir. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası güncellenme çalışmaları tamamlanacaktır. Gıda güvenliğinin sağlanması için yapılan yasal çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Sağlık işleri ile ilgili Meclis komitelerinde gündemde olan yasalar ivedilikle tamamlanacaktır.

8. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Koruyucu sağlık hizmetleri öncelikli hedeflerimizdendir. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, madde bağımlılığı, kronik, bulaşıcı ve genetik hastalıklar gibi sağlıklı yaşamı tehdit eden unsurlara karşı etkili çalışmalar başlatılacaktır. Temel sağlık hizmetlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi geliştirilecektir. İstatistiki ve epidemiyolojik veriler titizlikle toplanacak ve yapılacak çalışmalarda yol gösterici olması sağlanacaktır.

9. Yeni Hastaneler ve Birimler Yeni, çağdaş kamu hastanelerinin yapılması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Yeni hastaneler yapılana kadar mevcut kamu hastanelerinin eksiklikleri giderilecek ve ihtiyaç duyulan yeni birimler oluşturulacaktır.

10. Acil ve 112 Hızır hizmetleri güçlendirilecektir.

11. Planlama İnsan kaynaklarının verimli kullanılması esastır. Sağlık alanında eğitim planlanacak ve hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanacaktır.

12. İlaç Yönetimi İlaçlara erişilebilirlik kolaylaştırılacak ve İlaç Takip Sistemi ile ilaç kullanımı denetim altına alınacaktır.

13. Hasta Birimleri Kamu hastanelerinde hastaların bilgi alabileceği, dilek ve temennilerini iletebilecekleri Hasta Birimleri kurulacaktır.

14. Kalite Kontrol ve Standardizasyon Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite kontrol ve standardizasyonun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

15. İş Yeri Hekimliği İşçi Sağlığı ve Güvenliği için işyerlerinde İş Yeri Hekimliğinin kurumsallaşması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte İş Yeri Hekimliği çalışmaları yapılacaktır.

16. Sağlık Turizmi ve turist sağlığı konularında çalışmalar yapılacaktır.